TROjKA – Die Dresdner Band

Bild - Die Band auf dem Sofa

Fotografie: Andraj Sonnenkalb